Zápis Školská Rada 13.10.2022

Zápis

ze zasedání Školské rady při ZŠ Moskevská 2929 v Kladně

konaného dne 13.10.2022

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Přítomni: Mgr. Zuzana Malá, zástupce zřizovatele

  Martin Vejvoda, zástupce zřizovatele

   Mgr. Kovařovicová, zástupce rodičů

  pí Svobodová, zástupce rodičů

  Mgr. Hana Vocelková, ředitelka školy

  Mgr. Blanka Vidunová, zástupce ředitele školy

  Mgr. Pavla Markupová, zástupkyně školy

Omluveni: Mgr. Jaromíra Vránová, zástupkyně školy

 

Program:

  1. Seznámení s Výroční zprávou školy za rok 2021/2022
  2. Schválení Výroční zprávy
  3. Seznámení s úpravou školního řádu (Pokud žák dosáhne absence v jednotlivém předmětu více než 40 % za pololetí, může být  žákovi  na základě návrhu vyučujícího  nařízeno vedením školy komisionální přezkoušení v daném předmětu.)
  4. Schválení úpravy školního řádu
  5. Představení nové zástupkyně pro 1. stupeň
  6. Informace o preventivních programech
  7. Jiné

 

 

  Zástupci Školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou školy za rok 2021/2022 a tuto zprávu na zasedání jednomyslně schválili. Dále byli seznámeni s úpravou školního řádu a také tento bod jednomyslně schválili.

  Během jednání byli zástupci informováni o nové zástupkyni pro 1. stupeň, kterou vykonává od letošního roku Mgr. Martina Čermáková. Dále byla rada seznámena s preventivními programy, které naše škola plánuje, protože se mezi dětmi rozmohly elektronické cigarety.

  Od letošního roku u nás ve škole funguje i přípravná třída.

Školská rada také mluvila o projektu na nový pavilon a o ozvučení naší haly.

 

Zapsala Mgr. Pavla Markupová

 

 

27. 10. 2022