Zápis do 1. třídy

 

Zápis budoucích prvňáčků do 1. ročníku se uskuteční v dubnu 2023. Bližší informace včas zveřejníme. Zápis se bude konat prezenčně ve škole s osobní účastí dítěte a zákonného zástupce.Výsledky zápisu budou zveřejněny na této stránce po schválení zřizovatelem Magistrátem města Kladna. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je květen  2023. Pro výsledek zápisu potřebují zákonní zástupci znát své pořadové číslo, které obdrželi při příchodu na zápis.

 

Pro příští rok budeme otevírat jednu třídnu bez zaměření (1.A)  a jednu třídu s hudebním zaměřením  (1.B) - viz video hudebních tříd "Přijď mezi nás"

Žádost o odklad školní docházky

Při žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit kromě výše uvedeného ještě tyto dokumenty: 

  • doporučení dětského lékaře (stačí dodatečně), 
  • vyjádření školského poradenského zařízení - vyšetření PPP (stačí dodatečně až to situace dovolí). 

 

Podmínky přijetí žáků do 1. třídy

I. Odklad školní docházky z loňského roku

II. Spádová oblast (trvalé bydliště dítěte)

  1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
  2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
  4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
  6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
  7. s tím, že ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky“

Další kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

  • starší sourozenec na škole