Zápis do 1. třídy

Dne 8.3.2023  byl spuštěn zápis pro žáky budoucích 1.tříd. Přihlášení možné 

 https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/5zskladno/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3307

K zápisu můžete přijít i bez předchozí rezervace, ale budete muset pravděpodobně čekat, až na Vás přijde řada. 

 

Zápis do ZŠ

Termín: 21. dubna 2023 - 22. dubna 2023

Zápis do ZŠ proběhne v pátek 21. 4. 2023 od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. 4. 2023 od 9 do 12 hodin. Zápis se bude konat prezenčně ve škole s osobní účastí dítěte a zákonného zástupce. Výsledky zápisu budou zveřejněny na této stránce po schválení zřizovatelem Magistrátem města Kladna. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků zápisu je květen  2023. Pro výsledek zápisu potřebují zákonní zástupci znát své pořadové číslo, které obdrželi při příchodu na zápis.

Ukrajinské děti mají zápis do 1. ročníku stanovený na pondělí 5. 6. 2023   od 14 - 18 hodin. Zápisu v dubnu se tedy neúčastní.

 

Pro příští rok budeme otevírat jednu třídnu bez zaměření (1.A)  a jednu třídu s hudebním zaměřením  (1.B) - viz video hudebních tříd "Přijď mezi nás"

 

Žádost o odklad školní docházky

Při žádosti o odklad školní docházky je třeba doložit kromě výše uvedeného ještě tyto dokumenty: 

 • doporučení dětského lékaře (stačí dodatečně), 
 • vyjádření školského poradenského zařízení - vyšetření PPP (stačí dodatečně až to situace dovolí). 
 • Ve školním roce 2023/2024 otevíráme přípravnou třídu

 

Podmínky přijetí žáků do 1. třídy

I. Odklad školní docházky z loňského roku

II. Spádová oblast (trvalé bydliště dítěte)

 1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
 4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
 6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
 7. s tím, že ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky“ - pokud se tedy zápisu zúčastní více dětí než míst v 1.třídě, bude rozhodovat losování za přítomnosti člena Rady školy a vedení školy 

Další kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy

 • starší sourozenec na škole

 

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí ke školnímu vzdělávání 

 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., tzv. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů.

Tímto zmíněným zákonem není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s právními předpisy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněno na internetových stránkách školy (nejsou zveřejněna jména, ale čísla, pod kterým je spis žáka evidován a které bylo zákonnému zástupci přiděleno při administrativní části zápisu)  a na dveřích školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání bude vydávat ředitelka školy po skončení všech administrativních úkonů, které jsou spojeny se zápisem žáků. Informace o termínu bude zveřejněna na internetových stránkách školy.

Ke stažení