Školní parlament

Proč zakládáme školní parlament

 • Chceme  zvyšovat podíl žáků na běhu školy a přijetí zodpovědnosti za to, jaká škola je.
 • Chceme zefektivnit pomoc žáků při organizaci školních akcí, nabídnout žákům možnost organizovat  akce vlastní.
 • Chceme zvýšit  informovanost směrem k žákům i k vedení školy.
 • Chceme novým způsobem  dále rozvíjet občanské a osobnostní dovednosti žáků.

Příprava voleb do žákovského parlamentu

 • V průběhu měsíce září a října
 • V rámci hodin Výchovy k občanství  – 2. stupeň – vyučující Vo
 • V rámci hodin Vlastivědy – 1. stupeň (4. a 5. třída) 

Aktivity

 • Proč zakládáme žákovský parlament – žáci sami navrhují činnosti, úkoly a cíle žákovského parlamentu – učitel pak vede žáky k tomu, aby pochopili, které kompetence parlament může mít a které ne, kde má prostor pro aktivitu a rozhodování (zákonná omezení např. parlament nerozhoduje o obsazení pedagogického sboru, o výuce, o množství prázdnin a apod.) … 1 vyučovací hodina
 •  Ideální „parlamenťák“ – žáci diskutují nad vlastnostmi ideálního zástupce své třídy v parlamentu, sestaví profil svého ideálního parlamenťáka, navrhnou jména možných vlastních zástupců … 1 vyučovací hodina
 • Předvolební kampaň – navržení kandidáti, kteří se chtějí ucházet o post parlamenťáka prezentují své představy o činnosti parlamentu, o svém působení v něm, o úkolech, které jsou ochotni v parlamentu plnit a jakým způsobem chtějí reprezentovat své spolužáky. (Kandidáti budou seznámeni s termínem schůzek parlamentu, který byl určen vedením a koordinátory na začátku školního roku)  … 1vyučovací hodina
 • Příprava volebních lístků – pro každou třídu budou připraveny volební lístky se jmény jejich kandidátů do parlamentu.
 • Volby – proběhnou ve druhé polovině října, pro všechny zúčastněné třídy bude určena jedna volební komise, která po celý volební den bude zajišťovat průběh voleb. Žáci během dne mají možnost přijít do volební místnosti a odvolit. (Hlasování je „tajné, rovné a svobodné“, žáci mají právo volit svého třídního zástupce, ne však povinnost.) Komise pak sečte odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty tříd a vyhlásí výsledky voleb: za každou třídu jednoho „parlamenťáka“ a jednoho jeho zástupce.

Schůzky parlamentu – čtvrtek jednou za čtrnáct dní (listopad – prosinec pravidelně, dále dle potřeby) – Knihovna – od 15 hodin.

Koordinátor – Mgr. Pavla Markupová