Základní škola

Základní škola Kladno, Moskevská 2929

  • Zaměření školy: Hudební výchova a tělesná výchova
  • Aktuální počet žáků: 616
  • Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy: 1. B – 9. B
  • Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy: 6. C – 9. C
  • Učební osnovy: 1. tř.–9. tř. – Školní vzdělávací program „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“
  • Školní družina: 5 oddělení – provoz od 6.30 do 17.00 hod
 

Pětka, jak se naší škole říká, byla otevřena poprvé v září roku 1954.

Škola byla postavena jako prostorná prosvětlená budova s veškerým potřebným zázemím, které bylo především v posledních dvaceti letech stále rozšiřováno a modernizováno. K budově školy přiléhá zahrada s víceúčelovým hřištěm, které škola získala darem od UEFY, pavilon, ve kterém sídlí 2. ZUŠ, ale také v něm je moderní aerobický sál a cvičná kuchyňka. Vedle školy se dále nachází velké sportovní hřiště, které bylo v roce 2015 rekonstruováno. Součástí školy je samozřejmě školní jídelna, družina, tělocvična a moderní sportovní hala.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu „Noty, míče, ke všemu tu máme klíče“.

Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy

Třídy 1. B–9. B jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy (tzn. tři hodiny hudební výchovy týdně, z toho jedna je věnována hře na flétnu). Od roku 1993 působí ve škole pěvecký sbor Sluníčko, který slaví úspěchy nejen doma, ale i v zahraničí. Je tvořen především žáky zmíněných hudebních tříd, má několik oddělení podle věku dětí a je veden na vysoké profesionální úrovni. Od roku 2011 zde také funguje flétnový soubor Flauti Vivace, který je jedním z největších flétnových souborů v ČR . Za dobu své existence si zíkal respektovanou pozici mezi soubory, kterou v roce 2018 potvrdil při svém vystoupení na prestižním festivalu Smetanova Litomyšl.

V hudební oblasti velmi úzce spolupracujeme s 2. ZUŠ, která odpoledne provozuje výuku v naší škole. To je velkou výhodou pro rodiče – jejich děti i odpoledne zůstávají ve stejném místě.

Třídy se sportovním zaměřením

Třídy 6. C – 9. C jsou třídy se sportovním zaměřením, především na atletiku. V oblasti sportovní výchovy těsně spolupracujeme s atletickým oddílem AC TEPO Kladno, oddíloví trenéři se podílejí na výuce Tv a sportovní přípravě našich žáků. Žáci mají pět hodin tělesné výchovy týdně, z nichž dvě jsou zaměřeny na atletickou přípravu. Pokud žáci těchto tříd splňují předepsaná kritéria, jsou po deváté třídě přijati na Sportovní gymnázium v Kladně a pokračují tam ve sportovní kariéře.

 

V naší škole jsou dobré podmínky pro rozvoj dětí nejen ve sportovních a hudebních třídách, ale i ve třídách takzvaně běžných. Několik učeben je vybaveno interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítači, odborné učebny jsou vybaveny potřebnou technikou, na střeše je umístěna meteostanice. Dbáme také na jazykový rozvoj našich žáků. Kromě anglického jazyka ve škole vyučujeme jako druhý cizí jazyk němčinu, ruštinu, francouzštinu a španělštinu.

Učitelé i žáci se zúčastňují i sami organizují během školního roku spoustu zajímavých akcí, které napomáhají všestrannému rozvoji dětí. Sledujte naše internetové stránky a přijďte se zúčastnit, podívat se. Jste srdečně zváni.