Zápis Školská rada 13.10.2021

Zápis

 

  ze zasedání Školské rady při ZŠ Moskevská 2929 v Kladně

  konaného dne 13.10.2021 

   …………………………………………………..

 

Přítomni:   Mgr. Blanka Vidunová, zástupce ředitele školy

   Mgr. Kateřina  Chaloupková, zástupce rodičů

   Mgr. Kateřina Kovařovicová, zástupce rodičů

   Mgr. Jaromíra Vránová, zástupkyně školy  

   Mgr. Zuzana Malá, zástupkyně zřizovatele

   p. Martin Vejvoda zástupce zřizovatele 

 

Přítomni online:   Mgr. Pavla Markupová, zástupkyně školy

 

Omluvení:  Mgr. Hana Vocelková, ředitelka školy 

 

 

Program:  1. Volba předsedy ŠR a zapisovatele ŠR   

   2. Schválení Výroční zprávy školy 2020/2021

   3. Informace o chodu školy

 

 

 1. Volba předsedy ŠR a zapisovatele ŠR – za předsedu ŠR zvolena všemi hlasy přítomných Mgr. Pavla Markupová. Zapisovatelem ŠR byla všemi hlasy přítomných zvolena Mgr. Jaromíra Vránová.

 

 1. Výroční zpráva ZŠ Kladno, Moskevská 2929 za rok 2020/2021 byla schválena Pedagogickou radou školy dne 12.10.2021.

 

ŠR na svém jednání schvaluje Výroční zprávu ZŠ Kladno, Moskevská 2929 za rok 2020/2021 dne 13.10.2021.

 

 1.  Informace o chodu školy - Mgr. Blanka Vidunová
 • Projekty: 

Implementace strategie digitálních technologií - spolupráce vybraných kladenských škol, projekt probíhá průřezově všemi ročníky (iPady, PC, PASCO senzory), využíváno v různých předmětech, digitální kompetence přesunuty do školního vzdělávacího programu, práce s robůtky i v 1. a 2. ročníku

 

Šablony – doučování pro žáky se speciálními potřebami, dva speciální pedagogové a školní psycholožka účastni v projektu

 

Finance na doučování žáků po online výuce – vytvořena třídní kniha k evidenci pravidelných doučovacích hodin v budově školy

Středočeský kraj  - projekt Primární prevence a podpora TV:

Adaptační kurzy pro tři nové třídy – třídenní výjezd žáků s pedagogy mimo budovu školy

Návaznost návštěv lektorů primární prevence ve vyučovacích hodinách – projekt MRAVENEČEK probíhající v 1. a 2. ročníku

Školení pedagogů 1. stupně v projektu KOČIČÍ ZAHRADA

Podpora TV – ŠD v tělocvičně. TRENÉŘI VE ŠKOLE – ukázkové hodiny různých druhů sportů prováděné trenéry.

 

Angličtina projekt  ERASMUS – podpora kreativity v cizích jazycích.

Z důvodu pandemie COVID 19 projekt určen pouze pro pedagogy. U žáků pro komplikace s výjezdem do zahraničí neuskutečněno.

 

 • Webové stránky školy:

inovovány do konce října 2021

 

 • Nový čipový systém školy:

Zřízeny dva čipové systémy - jeden pro ŠJ a docházkový systém učitelů a druhý je určen výhradně pro zaměstnance školy pro vstupy do vyhrazených prostor školy.

Řešena snaha o propojení stávajících systémů s novými.

 

 • Karanténa pro třídy i jednotlivce:

  V případě, že je většina žáků třídy v nařízené karanténě, umožní škola žákům,  

  kteří v nařízené  karanténě nejsou, práci též online. Na 2. stupni jsou již

  někteří žáci očkováni, zde není HS nařizována karanténa.

  Žáci jsou před plaveckým výcvikem testováni školou na COVID 19 antigenními

  testy.

 

 • Práce pěveckých sborů:

V měsíci září proběhlo úspěšně pracovní soustředění pěveckých sborů ve Šlovicích. Sbor Velké Sluníčko byl z důvodu COVID  pozitivity jednoho žáka v měsíci říjnu v  nařízené karanténě.

Akce sborů:

Vánoční koncert sborů a flétnového souboru v KD Kladno dne 15.12.2021. 

Zpěv koled v pergole školy dne 2.12.2021

 

 • Sportovní úspěchy žáků školy:
 1. místo v Poháru Českého rozhlasu
 2. místo v kategorii  mladší žáci na MČR v atletice

 

 • Speciální pedagogické centrum:

Spolupráce Mgr. Martiny Čermákové, školní preventistky  a školní psycholožky.

 

 • Organizace a plánování školního plesu konaného dne 25.3.2022 v Sokolovně Kladno.

 

Další jednání ŠR plánováno na měsíc duben 2022.

 

 

Zápis provedla dne 13.10.2021  Mgr. Jaromíra Vránová

01. 11. 2021