Školní speciální pedagog

Kdo je školní speciální pedagog na škole?
Mgr. Martina Čermáková

Kontakt:
cermakova.mar@5zskladno.cz

Kvalifikace školního speciálního pedagoga musí splňovat standardy, které jsou specifikovány zákonem 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podle § 18 tohoto zákona získává speciální pedagog kvalifikaci vysokoškolským vzděláním dosaženým studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřených na speciální pedagogiku.

Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog (ŠSP) vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. ŠSP nabízí spolupráci pedagogům v mnoha oblastech, se kterými běžný pedagog nemá možnost ani kompetence cíleně a odborně pracovat.

Co školní speciální pedagog dělá?

Práce se žáky:
1. Depistážní činnosti:
– Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– Příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– Náslechy ve vyučovacích hodinách u dětí ohrožených selháváním
2. Diagnostické činnosti:
– Speciálně pedagogická orientační diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– Příprava diagnostických činností
– Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory
3. Intervenční činnosti:
– Individuální a skupinová reedukační činnost pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení
– Speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky
– Konzultace
4. Jiné aktivity:
– Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky
– Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy
– Dokumentace a administrativa

Práce s ostatními subjekty

1. Intervenční činnosti:
– Konzultace a poradenství se zákonnými zástupci žáků
– Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– Konzultace s pedagogy a zákonnými zástupci zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
– Průběžná komunikace a kontakty s rodinami klientů
– Speciálně pedagogické intervence a služby pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy
– Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
2. Metodické a koordinační činnosti:
– Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole
– Konzultace a přímé metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy a asistenty pedagoga
– Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné úpravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
– Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště
– Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních
– Zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
– Poradenství v oblasti užívání kompenzačních a jiných pomůcek
– Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu
– Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky
3. Jiné aktivity:
– Participace na přípravě zápisu a účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
– Příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy
– Vzdělávání
– Účast na poradách školy
– Prezentace školy
– Informační činnost o práci školního poradenského pracoviště
– Dokumentace a administrativa