Péče o žáky SPV

Výchovné  poradkyně pro 1.stupeň Mgr. Eva Žilková, Mgr. Martina Čermáková  a pro 2.stupeň Mgr. Lenka Mateová, Mgr. Hana Vocelková   mají konzultační hodiny po předchozí domluvě telefonické, nebo domluvou přes žáka.

Práce výchovného poradce probíhá dle celoročního plánu a je zejména zaměřena:

  1. péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními
  2. péče o nadané žáky
  3. péče o žáky problémové a sociálně slabé
  4. poradenství k volbě povolání
  5. prevenci sociálně-patologických jevů

Ad1,  Výchovný poradce vede přehled o žácích  s přiznanými podpůrnými opatřeními, dle doporučení PPP Kladno nebo SPC. Pravidelně spolupracujeme  s třídními učiteli a poskytujeme metodickou pomoc všem vyučujícím. Žáci integrovaní jsou zařazeni do předmětů speciální péče.

Ad2, Nadaným žákům  umožňujeme přednostní zařazení do nepovinných předmětů, seminářů a kroužků ve škole. Jejich nadání podporují vyučující individuálním přístupem v hodinách a náročnější  samostatnou prací.

Ad3, Třídní učitelé úzce spolupracují s výchovným poradcem v oblasti problémových žáků, zajišťujeme individuální pohovory s rodiči a ve spolupráci s vedením školy probíhají jednání výchovných komisí. Výchovný poradce informuje a doporučuje spolupráci se středisky pomoci žákům se sociologickými, pedagogickými a výchovnými problémy. Úzce spolupracujeme s PPP  a SPC  Kladno, SvP  Slaný, střediskem Rosa, psychology a psychiatry v regionu.