Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování

Hlavní úkolem naší školy je vychovávat děti a mládež ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji jejich osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, ale i v rodinách a celé společnosti. Získané dovednosti by měly vést ke snižování projevů rizikového chování u dětí všech věkových kategorií. Veškeré aktivity zahrnuje zpracovaná „Školní preventivní strategie – MPP“ naší školy, která je nedílnou součástí celé koncepce školy (viz. Dokumenty).

Dokumenty pro rodiče (digitální svět)

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje aktivity ve všech oblastech prevence

 • drogové závislosti, alkoholismu a kouření
 • kriminality a delikvence
 • virtuálních drog
 • patologického hráčství
 • záškoláctví
 • kyberšikany, šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
 • xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismu
 • zdravé výživy
 • ochrana člověka za mimořádných situací
 • chování v dopravním prostředku a prostředí

Aktivity naší školy

I. Průběžná spolupráce s výchovným poradcem a školním metodikem prevence

Mgr. Eva Žilková (1. stupeň), Mgr. Martina Čermáková (1.stupeň), Mgr. Hana Vocelková (2. stupeň), Mgr. Lenka Mateová (2.stupeň – kariérové poradenství), Mgr. Šárka Domonkošová (primární preventista 2.stupeň), Mgr. Rada Plochová (primární preventista 1.stupeň)

II. Spolupráce s ostatními odborníky

 • Dětský psycholog – Mgr. Lucie Dupačová, jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Krizové řízení a drogová prevence Města Kladna – využívání nabízených programů pro ZŠ, nápomocné dokumenty, konzultace, …
 • Zdravotní ústav Kladno – programy zaměřené na prevenci AIDS/HIV, užívání návykových látek, zdravý životní styl (prevence nemocí, poruch příjmu potravy….)
 • Pedagogicko – psychologická poradna Kladno, SVP Slaný – práce s třídními kolektivy (prevence šikany + práce s rozvíjející se šikanou). Třídní učitelé mají možnost dle konkrétní nabídky vybrat pro své žáky nejvhodnější program. ŠMP se zúčastňuje programů pořádaných PPP
 • OHES Kladno
 • Referát sociálních věcí OÚ Kladno, MěÚ Kladno
 • MP Kladno
 • Středisko ohrožených dětí
 • Policie ČR Kladno
 • HZS Kladno
 • SPC Kladno
 • lékaři a klinický psycholog
 • rodiče
 • jídelna

III. Probírání jednotlivých témat, která se týkají minimálního preventivního projektu v hodinách

IV. Činnost žáků

 • žáci 6. ročníků pracují na různých projektech rizikového chování, o kterých potom informují své spolužáky na nástěnce
 • žáci 9. ročníku se zapojují do celoročního projektu „Pomocná ruka“, kde vypomáhají při výuce na I. stupni
 • činnost školního parlamentu – zastupitelé tříd od 4. – 9. ročníku se pravidelně scházejí a organizují akce pro školu
 • činnost školního časopisu – žáci informují o dění ve škole

V. Mimoškolní sportovní akce

Celoškolní sportovní soutěž v různých sportovních odvětvích – průběžně plněna v jednotlivých měsících. Jednotlivé sportovní akce v průběhu školního roku. Průběžně vzájemná přátelská utkání mezi jednotlivými třídami

VI. Aktivní využívání volného času

 • 1. stupeň – kroužky při ŠD
 • 2. stupeň – kroužky pracují pod školním klubem
 • zveřejňování nabídek všech akcí konaných ve městě pro využití volného času
 • pronajímání prostor školy zájmovým a dětským organizacím

VII. Zaměření na boj proti záškoláctví, šikanování, alkoholismu hraní na automatech s ohledem na žáky ze sociálně slabších rodin

 • pravidelná spolupráce s Policií ČR
 • pravidelná spolupráce s rodiči – výchovné komise, jednání s problémovými žáky
 • jednání s příslušnými organizacemi
 • průběžná spolupráce s odborem sociálních věcí na magistrátě, referát soc. věcí OÚ

VIII. Problematika drog a zneužívání návykových látek

 • zahrnuta ve školním řádu
 • pravidelné informace na třídních hodinách a pedagogických poradách
 • spolupráce s příslušnými organizacemi
 • vyučování v daných předmětech

IX. Péče o zdraví a chování v dopravním provozu

 • vyučování v daných předmětech, výuka na dopravním hřišti, soutěž Mladého cyklisty, Pohár MP Kladno, Mladý strážník

X. Jednorázové akce

 • zapojování žáků do různých jednorázových akcí – hlavně soutěže
 • besedy pro žáky s problematikou rizikového chování – kyberšikana, šikanování a agresivita, drogy a já, zneužívání a týrání dětí, zdravý životní styl, závislost na automatech, komunikace a já, dopravní prostředky
 • výjezdy na školy v přírodě
 • zapojení žáků do vědomostních soutěží
 • exkurze a školní výlety
 • návštěvy divadelních a filmových představení + KMD
 • LVVZ – 7. roč.
 • aktivity sportovních a hudebních tříd – zimní, jarní a letní soustředění, soutěže a vystoupení
 • udržování českých tradic – Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den dětí
 • spolupráce se ZUŠ – výuka flétny, hudební koncerty

XI. Aktivity pro rodiče

 • informace pro Radu školy a získání její podpory pro realizaci programu
 • informace rodičům o záměrech a způsobech realizace prostřednictvím tř. schůzek, webových stránek, nástěnek
 • zapojování rodičů do aktivit školy – koncerty, sportovní akce, společenský večer školy