Zápis do 1. tříd

Žáci přijatí na ZŠ Moskevská 2929 do 1.tříd pro školní rok 2021/2022

Třídní schůzky rodičů žáků budoucích 1.tříd se uskuteční 8.6.2021 v 16.00 hodin 1.A – v pergole vedle ZUŠ, 1.B v pergole u haly školy od 16.00 hodin.

Registrační číslo:

2021 -1, ERD4U, DRKPP, 0XBW1, 2021 – 2, RO6PY, CGRBT, 2021 -3, 2021 -4, 2021 -5, 2021-6, JN7Z5, LYY17, 2021-7, 6K0NL, 16HNX, GU7DT, YXL9V, 75H5V, 2021-8, FA5LV, WRIRX, QFX32, 2021-9, 171DI, UFMHY, EHI21, 2021-10, PU1BY, HM2TK, ZK4WM, QDB0D, LKG7C, 2MWZ3, 39UVV

Seznam zveřejněn dne 23.4.2021

Vážení rodiče,
po rozřazení žáků do tříd se s Vámi spojíme, aby jste byli seznámeni s podrobnostmi nástupu žáků v září do školy.
Ředitelství školy

Zápis naleznete pod tímto odkazem.

Zápis do 1.tříd bude probíhat od 6. do 17. dubna 2021 do 12:00 hodin. Umožněno bude rovněž osobní podání žádosti ve škole ve dnech

12. až 15. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin,
pátek 16. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hodin
sobotu 17. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin.

Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

Prosíme zákonné zástupce, aby vyplnili elektronicky přihlášku a poté ji podepsanou přinesli (popř. poslali)  do školy nejpozději do 17.4. 2021  do 12 hodin.

Přihlášky do 1.tříd můžete vyplňovat již nyní přes výše uvedený odkaz (přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem a přinesena do školy v termínu od 6.4. – 17.4.2021). K přihlášce nutné přiložit rodný list dítěte buď v digitální formě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie).

Přihlášky mohou zákonní zástupci doručit:
-do datové schránky školy
-e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
-osobním podáním ve škole
-poštou (rozhodné datum podání na poště)

Je možnost také vyplnit přihlášky školy – viz níže a přinést podepsané do školy. Nabízíme  telefonické konzultace s ředitelstvím školy.
Nabízíme možnost vyplnit přihlášky přímo ve škole. Domluvte si telefonicky či mailem přítomnost ve škole.

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě třídy 1.A (bez zaměření) a 1.B (s hudebním zaměřením). Zájemce o hudební třídu prosíme, aby do školy dodali video s nazpívanou písní.

zapisový lístek náš

Žádost o přijetí 1. tř.

Žádost o přijetí 1. tř. HV

Žádost o odklad

přerušení správního řízení

ukončení přerušení spr.řízení

Škola si vyhrazuje právo na ověření požadovaných informací. 

Pro školy jsou stanoveny spádové oblasti, rodič má právo si zvolit školu mimo spádovou oblast. Z jiných spádových oblastí škola přijme žáky v případě, že přijala všechny zájemce z oblasti spádové. 

Podmínky přijetí žáků do 1.třídy:

1) ODKLAD ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY  Z  LOŇSKÉHO  ROKU

2) SPÁDOVÁ OBLAST ( TRVALÉ BYDLIŠTĚ DÍTĚTE )

  1. děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
  2. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  3. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
  4. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
  5. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
  6. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
  7. s tím, že ostatní podmínky nesmí být v rozporu se školským zákonem a musí naplňovat právo rodičů na rovné zacházení v přístupu k plnění povinné školní docházky“

DALŠÍ  KRITÉRIA  PRO  PŘIJETÍ  DÍTĚTE  DO  1. TŘÍDY

  • STARŠÍ SOUROZENEC  NA  ŠKOLE

Informace pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy nejdříve od 3. května   2021. Budoucí prvňáčci zde budou uveřejněni pod svým  registračním číslem (registrační číslo sdělíme na SMS).  Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče vyzvednou osobně v kanceláři školy v době od 10. 5. 2021. Písemné rozhodnutí o nepřijetí se zasílá poštou.

 V případě možnosti  proběhne informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků  3. června 2021 od 16.00 hod. v budově školy. V případě nemožnosti třídní schůzky se  třídní učitelé spojí s rodiči mailem. 

Při  žádosti o odklad se dostavte nejlépe do konce 21. 5. 2021 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa do kanceláře školy, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.

MŠMT zápisy a desatero

Příručka “Chystáme se do 1.třídy”

E-book Chystáme se do 1. třídy