Prevence sociálně patologických jevů

Aby Vaše dítě nezačalo kouřit….
Mgr.Šárka Domonkošová

Co může rodič udělat, aby jeho dítě nekouřilo?

1. Všímat si naplnění volného času dítěte, podporovat u dítěte tvořivost a záliby (zejména sportovní). Angažované dítě má menší předpoklady k užívání návykových látek.

2. Dostatečně dítě oceňovat a chválit za dobrá rozhodnutí, za úspěchy atd. (dítě, které se cítí oceněno má menší sklony k vyhledávání „náhradních odměn“).

3. Podporovat v dítěti sebevědomí (sebevědomé dítě má nižší potřebu prosadit se v pochybných „rolích“). Emočně křehké děti jsou ve vyšším riziku.

4. Nezakazovat, vyjadřovat s kuřáctvím nesouhlas, více vysvětlovat (zakazování vede ke kouření dítěte potají a ke ztrátě kontroly nad jeho chováním).

5. Netrestat dítě za kouření hned, jakmile zjistíte, že si zakouřilo. Promluvit si s dítětem, z kuřáctví (zejména riziko závislosti, negativa kouření u dospívajících,možné mezení ve výběru povolání, estetické vlivy, riziko nižšího sociálního zařazení atp. viz.např. Nabídnout dítěti pravdivé informace vhodnou a zajímavou formou! Teprve po opakovaných problémech s kouřením hledat trest ve formě znevýhodnění (kapesné, užívání PC, …), zároveň však nabízet atraktivní alternativy místo kouření. Motivovat dítě k nekuřáctví.

POZOR! V případě, že je dítě již silně závislé na nikotinu tresty obvykle nepomohou, organismus dítěte, již vyžaduje pravidelnou dávku drogy!! Vhodná je proto návštěva odborníka, předejdete tak zbytečnému rozostření vztahů mezi dítětem a rodičem.

6. Motivovat dítě, aby nekouřilo, apelovat na nevýhody kouření při každé vhodné příležitosti, avšak pozor, aby dítě nezačalo kouření používat jako vzdor vůči rodičovské autoritě!!!

7. Být dítěti nekuřáckým příkladem.

8. V případě, že rodiče kouří, nedovolit, aby dítě vystaveno pasovnímu kouření (pasivní kuřák přijímá všechny škodliviny v tabákovém kouři, včetně nikotinu – jako jediné návykové látky, některé látky jsou dokonce v mnohonásobně vyšších koncentracích!)

9. Podporovat v dítěti společenské kontakty s kamarády, u nichž je nižší předpoklad rizikového chování.

10. Spolupracovat se školou a dbát jejich doporučení

11. Nepodcenit problém, každé užití drogy je riziko.