Informace k zápisu 8. 2. – 9. 2. 2013

Informace k zápisu 8.2. a 9.2.2013

Ve školním roce 2013/2014 bude škola otevírat 2 první třídy, jednu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Do této třídy je žák přijat až na základě pohovoru v den zápisu, kterým se ověří jeho  hudební předpoklady.

Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Pro školy jsou stanoveny spádové oblasti, rodič má právo si zvolit školu mimo spádovou oblast. Z jiných spádových oblastí škola přijme žáky v případě, že přijala všechny zájemce z oblasti spádové.

 

 

Školský zákon

§ 36 Plnění povinné školní docházky

 

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 § 37  Odklad povinné školní docházky

 

(1)   Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.”.

 

Vstup do 1.třídy

dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Pro případ vašeho bližšího zájmu přikládáme přílohu s podrobnostmi k této přípravě na vstup dítěte do školy.